Vad är samtalsterapi?

För att få en djupare inblick i olika situationer och möjlighet till att hitta nya vägar, kan terapi hjälpa. Visst kan man prata med vänner och familj, men det finns många fördelar med att vända sig till någon utomstående professionell – någon som inte är involverad i tidigare händelser eller som står i nära relation till en själv.

Det ska kännas tryggt att möta en professionell medmänniska som har en grundlig utbildning i att lyssna, stötta och se sambanden i tillvaron. Samtalsterapi hjälper dig att prioritera, välja och välja om, för att så småningom blir mer tillfredsställd med ditt eget liv.

Tillsammans stämmer vi av vad du kan förvänta dig beroende på hur mycket du vill investera i tid och pengar.

Terapiinriktningar:

Psykodynamisk terapi

Är ursprungligen baserad på psykoanalysen men har utvecklats sen dess genom andra behandlingsmetoder som har etablerats på vägen. Alla behandlingsmetoder är evidencebaserad och fokus ligger på att lösa eller minska inre konflikter hos patienten. Metoden går ut på att titta tillbaka på patientens barndom och se om det finns kopplingar till problem som uppstår hos patienten idag. I arbetet med att hjälpa par och relationer, utforskas varje individs känslor, behov, motiv och relationer för att förstå individens livshistoria samt parets/relationens gemensamma historia.

Psykosyntes

En transpersonell form av psykologi som omfattar sinnet, känslor, kropp och själ . Målet är att skapa en balans och harmoni mellan motstånds krafterna inom oss. Psykosyntes grundades nästan 100 år sedan av Roberto Assagioli, en psykiater och elev till Freud, som bröt sig loss från psykoanalys och inkluderade inspiration från religion, filosofi och den moderna medicinen i sitt arbete. Det är ett helhetsperspektiv och tron är att i varje problem eller brister finns det ett frö för personlig utveckling. Fokus ligger på viljan, roller, attityder, övertygelser och mål . Psykodynamiska metoder används för att utforska barndomsminnen och upplevelser som kan påverka de problem vi står inför idag.

KBT

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där vi arbetar med att förändra tankar-känslor-beteendemönster som fungerar sämre för oss och därmed leder till psykiskt lidande och problem. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande terapi där fokus främst ligger på nuet och framtiden, snarare än det förgångna.   Vi undersöker och kartlägger tillsammans  hur mönstret av tankar-känslor-beteende hänger ihop i olika situationer och hur dessa mönster leder till sämre mående och fungerande. Vidare arbetar vi tillsammans med att söka och formulera mer funktionella, alternativa tankar/beteenden och sedan testa och utvärdera dessa. Psykoedukation är ett återkommande inslag i terapin och innebär bl a att man får lära sig mer om de problem/symtom man har och möjliga strategier att arbeta med dessa problem .

Hemuppgifter är ett viktigt redskap i KBT, dessa formuleras tillsammans och blir som en länk mellan sessionerna, som ger tillfällen att träna på det man behöver och vill förändra. Till ”Tredje vågens KBT” hör   t ex ACT (Acceptance and commitment therapy) , CFT (Compassion focused therapy) , Mindfulnessbaserad KBT mm. Ett icke-dömande, vänligt, accepterande förhållningssätt är några centrala aspekter, liksom ett fokus på här-och-nu.

ACT

Acceptance Commitment Therapy har utvecklats från KBT.  Tekniken hjälper dig att leva i nuet genom mindfulness-övningar samt att se på helheten. Denna terapiform are evidensbaserad och tillåter dig att bli medveten av olika delar av självet inklusive tankar, känslor, sensationer, och kropp. Huvudfokuset är att lära sig att acceptera både smärta och glädje samtidigt göra val som hjälper er att leva ett mer meningsfullt liv.

Emotionally Focused Therapy för par

EFT är en strukturerad korttidsmetod (vanligtvis 8-20 sessioner) till parterapi, men det används även i arbete med familjer. . Det har visat sig vara en av de mest effektiva tillvägagångssätten för att hjälpa par ur sin kris och att så mycket som 90 procent av par visar signifikanta positiva förbättringar i sin relation. I EFT ligger fokus i arbetet på parets samspel som verkar för att skapa en trygg relation och inte på vem som har rätt eller fel. Med terapeutens hjälp får paret nya insikter i vad som orsakar konflikterna på en mer emotionell nivå. Detta hjälper sedan i arbetet med att hitta nya vägar ur de destruktiva mönster som ofta ligger i grund för konflikterna.  Kommunikationen och sättet förhålla sig till varandra skiftar till ett sätt som stärker ”vi-känslan” och förebygger missförstånd

Traumaterapi/EMDR

EMDR – Eye Movemment Desensitization and Reprocessing (startat av Francine Shapiro, Ph.D, USA) är en av de mest framgångsrika metoderna att bearbeta trauma upplevelser, och post-traumatiska tillstånd. Det är en psykoterapi som innehåller 8 faser och bland annat använder bilateral stimulation som ögonrörelser, taktil eller ljud stimulering för att bearbeta den traumatiska händelsen.

När man råkar ut för en störande händelse kan den låsa sig i nervsystemet tillsammans med den ursprungliga bilden, ljuden, tankarna, känslorna och kroppsförnimmelser. Resultatet blir ofta att personen återupplever händelsen som om den hände i nutid även fast det var en tid sedan. EMDR tycks kunna stimulera information och aktivera nervsystemet att bearbeta om minnet i ljuset av en mera positiv, självvald tro på sig själv.

Coachning

Coachning är ett partnerskap mellan en coach och klienten i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera deras personliga och professionella potential. Coachen ser klienten som expert i sitt liv och arbete och tror att varje klient är kreativ, rådig och komplett.
I en coachningsprocess sätter klienten takten och definierar de mål som han eller hon vill uppnå, och coachen, utan press och utan att döma, bidrar med observationer, insikter, frågor och coachningstekniker för att följa upp och säkerställa att klienten utvecklas mot och uppnår sina mål.

Å andra sidan ger en coach inte råd om vad kunden måste göra. Inte heller hjälper en coach att lösa tidigare problem eller trauma som vid terapi, och kan rekommendera klienten att söka nödvändig hjälp för att arbeta med sådana frågor, eftersom det skulle kunna hindra coachningsprocessen från att ge de förväntade resultaten.

Positiv Intelligens

Positiv Intelligens är vetenskapen och praxis att utveckla behärskning över vårt eget sinne så att vi blir i god mental kondition för att nå vår fulla potential för både lycka och framgång. Andelen tid som vårt sinne tjänar oss i motsats till att sabotera oss avgör vår nivå av mental kondition.

Positiv Intelligens hjälper avsevärt att öka vår nivå av mental kondition med hjälp av en syntes av de senaste genombrotten inom neurovetenskap, kognitiv och positiv psykologi och prestationsvetenskap.

Familjekontellationer- en upplevelsebaserad metod

Familjekonstellationer har utvecklats av psykoterapeuten, familjeterapeuten och
filosofen Bert Hellinger och hans medarbetare under mer än 30 år. Det är i dag en
internationellt etablerad terapeutisk metod. Familjesystemet inkluderar alla de
personer som påverkar oss själsligen, t ex föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon,
partners och barn.

Det systemiska handlar om att och hur allt hänger ihop. Det ger ofta en hög och
svårgenomtränglig komplexitet. Systemiska Konstellationer ger oss möjligheten att
hantera den komplexiteten.

Metoden är mycket effektiv för att se det dolda som kan finnas i familjesystemet och
rätta till skador, som annars kan ligga som hinder för sin personliga utveckling. Lösa upp insnärjdheter som man omedvetet är intrasslad i, i familjesystemet. Syftet är att få en klar bild av vad som är systemiskt och få en ny, mer gynnsam bild. Hur går det till rent praktiskt? Vid en familjekonstellation samlas en grupp människor
som vill bidra till systemiskt läkande. Som klient väljer du ut representanter från gruppen och ställer upp dem på golvet som representerar dig i relation till något du vill titta på. Du sätter dig och ser vad som sker på golvet. Representanterna följer sin intuition och ”lyssnar” på den. I balans med våra sinnen, våra känslor och vårt intellekt kan vi använda hela oss Själva. När terapeuten ser att det är lämpligt, så byts representanten som företräder klienten, ut mot klienten själv, så att klienten får känna in den läkande bilden.

Denna metod kan användas i familjesystem, organisationer, jobb, vänner,
svårigheter i oss själva, kärleksrelationer, världsproblem och oändligt mycket
mer.