Vad är samtalsterapi?

För att få en djupare inblick i olika situationer och möjlighet till att hitta nya vägar, kan terapi hjälpa. Visst kan man prata med vänner och familj, men det finns många fördelar med att vända sig till någon utomstående professionell – någon som inte är involverad i tidigare händelser eller som står i nära relation till en själv.

Det ska kännas tryggt att möta en professionell medmänniska som har en grundlig utbildning i att lyssna, stötta och se sambanden i tillvaron. Samtalsterapi hjälper dig att prioritera, välja och välja om, för att så småningom blir mer tillfredsställd med ditt eget liv.

Tillsammans stämmer vi av vad du kan förvänta dig beroende på hur mycket du vill investera i tid och pengar.

Terapiinriktningar: 

Psykodynamisk terapi

Är ursprungligen baserad på psykoanalysen men har utvecklats sen dess genom andra behandlingsmetoder som har etablerats på vägen. Alla behandlingsmetoder är evidencebaserad och fokus ligger på att lösa eller minska inre konflikter hos patienten. Metoden går ut på att titta tillbaka på patientens barndom och se om det finns kopplingar till problem som uppstår hos patienten idag. I arbetet med att hjälpa par och relationer, utforskas varje individs känslor, behov, motiv och relationer för att förstå individens livshistoria samt parets/relationens gemensamma historia.

Psykosyntes

En transpersonell form av psykologi som omfattar sinnet, känslor, kropp och själ . Målet är att skapa en balans och harmoni mellan motstånds krafterna inom oss. Psykosyntes grundades nästan 100 år sedan av Roberto Assagioli, en psykiater och elev till Freud, som bröt sig loss från psykoanalys och inkluderade inspiration från religion, filosofi och den moderna medicinen i sitt arbete. Det är ett helhetsperspektiv och tron är att i varje problem eller brister finns det ett frö för personlig utveckling. Fokus ligger på viljan, roller, attityder, övertygelser och mål . Psykodynamiska metoder används för att utforska barndomsminnen och upplevelser som kan påverka de problem vi står inför idag.

KBT

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där vi arbetar med att förändra tankar-känslor-beteendemönster som fungerar sämre för oss och därmed leder till psykiskt lidande och problem. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande terapi där fokus främst ligger på nuet och framtiden, snarare än det förgångna.   Vi undersöker och kartlägger tillsammans  hur mönstret av tankar-känslor-beteende hänger ihop i olika situationer och hur dessa mönster leder till sämre mående och fungerande. Vidare arbetar vi tillsammans med att söka och formulera mer funktionella, alternativa tankar/beteenden och sedan testa och utvärdera dessa. Psykoedukation är ett återkommande inslag i terapin och innebär bl a att man får lära sig mer om de problem/symtom man har och möjliga strategier att arbeta med dessa problem .

Hemuppgifter är ett viktigt redskap i KBT, dessa formuleras tillsammans och blir som en länk mellan sessionerna, som ger tillfällen att träna på det man behöver och vill förändra. Till ”Tredje vågens KBT” hör   t ex ACT (Acceptance and commitment therapy) , CFT (Compassion focused therapy) , Mindfulnessbaserad KBT mm. Ett icke-dömande, vänligt, accepterande förhållningssätt är några centrala aspekter, liksom ett fokus på här-och-nu.

ACT

Acceptance Commitment Therapy har utvecklats från KBT.  Tekniken hjälper dig att leva i nuet genom mindfulness-övningar samt att se på helheten. Denna terapiform are evidensbaserad och tillåter dig att bli medveten av olika delar av självet inklusive tankar, känslor, sensationer, och kropp. Huvudfokuset är att lära sig att acceptera både smärta och glädje samtidigt göra val som hjälper er att leva ett mer meningsfullt liv.

Emotionally Focused Therapy för par

EFT är en strukturerad korttidsmetod (vanligtvis 8-20 sessioner) till parterapi, men det används även i arbete med familjer. . Det har visat sig vara en av de mest effektiva tillvägagångssätten för att hjälpa par ur sin kris och att så mycket som 90 procent av par visar signifikanta positiva förbättringar i sin relation. I EFT ligger fokus i arbetet på parets samspel som verkar för att skapa en trygg relation och inte på vem som har rätt eller fel. Med terapeutens hjälp får paret nya insikter i vad som orsakar konflikterna på en mer emotionell nivå. Detta hjälper sedan i arbetet med att hitta nya vägar ur de destruktiva mönster som ofta ligger i grund för konflikterna.  Kommunikationen och sättet förhålla sig till varandra skiftar till ett sätt som stärker "vi-känslan" och förebygger missförstånd

Systemisk terapi

Systemisk terapi är en terapiform som anser att relationsproblemen uppstår ur en ömsesidig samverkan och influeras av varje individs erfarenhet från tidigare och nuvarande relationer med andra. En systemisk terapeut arbetar för att få parterna att öppna upp och skapa nya mer positiva sätt att relatera till varandra genom att hjälpa dem att förstå sina egna och andras känslomässiga reaktioner och ståndpunkter. Det nuvarande beteendemönstret ifrågasätts samtidigt som det verkar för att skapa nya mer positiva sätt att relatera till varandra med ökad förståelse, empati och respekt. 

Traumaterapi/EMDR

EMDR – Eye Movemment Desensitization and Reprocessing (startat av Francine Shapiro, Ph.D, USA) är en av de mest framgångsrika metoderna att bearbeta trauma upplevelser, och post-traumatiska tillstånd. Det är en psykoterapi som innehåller 8 faser och bland annat använder bilateral stimulation som ögonrörelser, taktil eller ljud stimulering för att bearbeta den traumatiska händelsen. 

När man råkar ut för en störande händelse kan den låsa sig i nervsystemet tillsammans med den ursprungliga bilden, ljuden, tankarna, känslorna och kroppsförnimmelser. Resultatet blir ofta att personen återupplever händelsen som om den hände i nutid även fast det var en tid sedan. EMDR tycks kunna stimulera information och aktivera nervsystemet att bearbeta om minnet i ljuset av en mera positiv, självvald tro på sig själv. 

Gestaltterapi

Gestaltterapi främjar självmedvetenhet och självutforskning genom miljöstöd med tron att tillväxt sker genom medvetenhet och äkta dialog. Ett viktigt fokus är att stödja klienten att relatera, förkroppsliga och leva i nuet. Målet för kunderna är att bli medvetna om vad de gör, hur de gör det och hur de kan ändra sig, och samtidigt lära sig och acceptera att värdera sig själva.


Vi använder cookies för att du ska få en så personlig och användarvänlig upplevelse som möjligt på vår hemsida, t.ex. genom att optimera och analysera trafiken. Tryck ändra för att ändra vilka cookies som används.

Här kan du ändra vilka cookies som vi får spara på din dator.